• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Dunja

SUSTINEO - Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost

Kako pridonijeti postizanju održivog razvoja u Hrvatskoj? Odgovor našeg projekta je povezivanje i umrežavanje udruga, lokalne samouprave i visokoobrazovnih institucija te jačanje kapaciteta za zajedničko djelovanje u provedbi održivog razvoja. Između ostalog, provest ćemo i nekoliko istraživanja te napraviti analizu javnih politika povezanih s održivim razvojem.

Ciljne skupine
Organizacije civilnog društva, jedinice lokalne samouprave i javne znanstvene institucije.

Aktivnostii:

(1) Poticanje suradnje između javnog i civilnog sektora, jačanje njihovih kapaciteta za djelovanje u području održivog razvoja te uspostava Mreže za lokalni održivi razvoj

    Održana Škola za lokalni održivi razvoj – pet modularnih dvodnevnih trening-blokova
    Izrađen Adresar OCD-a koji se bave ili su zainteresirani za tematiku održivog razvoja
    Analiza dionika zainteresiranih za održivi razvoj u RH
    Uspostavljena Mreža za održivi lokalni razvoj.

(2) Provedba ispitivanja javnog mnijenja i znanstvenih istraživanja bitnih za područje održivog razvoja, temeljem kojih će se pripremiti smjernice te provesti analize društvenih utjecaja predloženih intervencija za održivi razvoj

    Ispitivanje javnog mnijenja i potreba društva
       -  Jedno anketno ispitivanje stavova, percepcija, prioriteta i iskustava građana u Hrvatskoj o praksama upravljanja održivim razvojem
        - Pet fokusnih grupa s glavnim dionicima iz pet regija Hrvatske radi ispitivanja potreba i uključenosti lokalnih dionika u osmišljavanje, odlučivanje i provođenje politika održivog razvoja
    Tri znanstvena istraživanja:
        - “Upravljanje održivim razvojem u RH” koje će istražiti polu-strukturiranim intervjuima s donositeljima odluka kapacitet javnog sektora za upravljanje OR-om i uključivanje građana
       - “Iskustvo lokalnog razvoja vođenog zajednicom na primjeru LAG-ova” putem fokusnih grupa
       - “Potencijal socijalnih inovacija za održivi razvoj u hrvatskom kontekstu”, analizom dokumenata i studija slučaja.
   
Temeljem provedenih istraživanja bit napisana su četiri znanstvena i dva stručna članka:

     1.  bolje upravljanje održivim razvojem;
     2. uključivanje građana u izradu i provedbu politika održivog razvoja;
     3.  održivo i participativno planiranje prostora;
     4.  jačanje lokalno razvoja vođenog zajednicom;
     5.  razvoj ekosustava socijalnih inovacija;
     6.  razvoj socijalnog poduzetništva

Provedeno je šest analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija temeljem smjernica.

(3) Provedba strukturiranog dijaloga i zagovaračkih aktivnosti s donositeljima odluka za donošenje kvalitetnih javnih politika i provedbu održivog razvoja u RH na svim razinama

    Šest javnih događanja sa svrhom uspostave strukturiranog dijaloga u području održivog razvoja s donositeljima odluka, zagovaranja održivog razvoja i promocije Mreže za lokalni održivi razvoj:

    Završna konferencija
    Sastanci s javnim institucijama na temu planiranja i provedbe održivog razvoja u područjima iz kojih dolaze partneri
    Zagovaranje provedbe smjernica javnih politika putem saborskih i radnih odbora iz tematskih područja projekta; prezentiranje rezultata projekta na skupovima Udruge gradova u RH, partnera i drugih organizacija.

– – – – – – – – – – – – –

Nositelj projekta: ODRAZ-Održivi razvoj zajednice

Partneri: Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za razvoj neprofitnih organizacija CERANEO, Udruga SMART, Udruga “Zelena Istra, “DEŠA Dubrovnik, Zaklada za razvoj lokalne zajednice Slagalica,  Udruga gradova u RH, Udruga “ZvoniMir” Knin, Hrvatska mreža za ruralni razvoj – HMRR

Vrijeme provedbe: 28. listopada 2020. –  27. listopada 2023.

Financiranje: Europski socijalni fond – Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada

Vrijednost projekta: 3.473.996,69 kn

#Sustineo #ZaOdrživost