• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Posted by : Dusica R.

27. 11. 2020.

Zelena Istra uputila primjedbe na Nacrt prijedoga odluke o donošenju Plana davanja koncesija za 2021.

Zelena Istra uputila je primjedbe na Nacrt prijedoga odluke o donošenju Plana davanja koncesija za 2021. Naše se primjedbe ne razlikuju od primjedbi koje smo Gradu Puli  na Planove davanja koncesija dostavljali i tri prethodne godine. Kao što se ne razlikuje ni njihova  namjera tihe privatizacije javnih dobara, u ovom slučaju javnih plaža, zadovoljavajući pojedine privatne interese nauštrb javnog. Građani su na javnim prosvjedima jasno pokazali da ne žele koncesije na plaže. Pitamo se s  kakvim pravom onda ponovo predlažu usvajanje iste odluke?  

U obrazloženju potrebe davanja dugogodišnjih koncesija na javne pulske plaže nisu nikada javnost upoznali s potrebom i javnom koristi od njihova koncesioniranja. Razlog je jasan - zato što javne koristi nema. U  obrazloženju potrebe davanja koncesija stoji samo ovo: "Osigurano dugoročno obavljanje djelatnosti djelovalo bi poticajno na investiranje koncesionara u podizanje kvalitete pružanja usluga i jednoobrazno uređenje prostora, kao i na održavanje tog istog prostora", te koncesije "sadržajno mogu odgovarati istim onim djelatnostima koje se na tim lokacijama obavljaju temeljem koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru".


Dakle, ništa se ne bi promijenilo u odnosu na sadašnje stanje osim što bi se jednoj osobi dalo pravo na iskorištavanje plaže u periodu do 20 godina i to na višestruko isplativiji način: naime ta bi osoba za sve gospodarske djelatnosti mogla naplaćivati potkoncesioniranje (danas za sve te djelatnosti različite pravne osobe imaju svoje djelatnosti na istoj plaži putem koncesijskih odobrenja i naknadu plaćaju Gradu).
Do sada su se na tim plažama za obavljanje svih gospodarskih djelatnosti (za ugostiteljske objekte i različite usluge) izdavala koncesijska odobrenja na do 5 godina. Koncesijska odobrenja ne omogućavaju isključivanje ili ograničavanje javnosti u korištenju pomorskim dobrom,  a dužnost održavanja čistoće pomorskog dobra za dio pod koncesijskim odobrenjem postoji već sada. Ta je obaveza uvrštena u sve  Planovima upravljanja pomorskim dobrom Grada Pule: "Na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljena koncesija ili koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali, o zaštiti i održavanju pomorskog dobra brine se ovlaštenik koncesije, odnosno korisnik koncesijskog odobrenja."


Prihod od koncesijskih odobrenja u cijelosti je prihod Grada Pule. Za razliku od toga, prihod od koncesije se dijeli prema čl. 13. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama na tri dijela: trećina naknade ide državi, trećina Županiji i trećina Gradu.
Procijenjeni godišnji iznos stalnog dijela koncesijske naknade za pojedinu koncesiju, koji je obračunat po pretpostavljenoj površini mogućeg korištenja pomorskog dobra iznosi za sve 4 lokacije svega 30.000,00 kn  godišnje, uključujući i nautičku luku Bunarina (!?). Godišnji iznosi fiksnog dijela koncesije su smiješni: 1.000 kn za Ferijalni, 2.500 za Ambrelu, 6.500 za Saccorgianu i 20.000 kn za NL Bunarinu. Na to ste predvidjeli svega 250.000,00 kn godišnje na ime promjenjivog dijela koncesijske naknade u visini od 3% od ukupno ostvarenih prihoda koncesionara. Radi se, zapravo, o godišnjem prihodu Grada Pule od ukupno  83.300,00 kn za sve 4 koncesije jer  je samo 1/3 od tog iznosa prihod Grada. Javnost bi trebala moći usporediti dosadašnji godišnji prihod od koncesijskih odobrenja na tim plažama te ga usporediti s planiranom prihodom od koncesija koji pripada Gradu Puli. Zanimljivo bi bilo znati i koji je sadašnji godišnji prihod nautičke luke Bunarina, pa ga usporediti s planiranim prihodom od koncesije. Osim što za navedene pretpostavljene prihode nema baš nikakvog obrazloženja, zanimljiva je i napomena u obrazloženju Grada Pule da pretpostavljeni prihod koncesionara ne uključuje troškove koje koncesionar ima za obavljanje djelatnosti (nabava i održavanje opreme, troškovi za zaposlene, porezne obveze i ostalo). Koncesionar tako može prikazati prihode na razini troškova, pa bi u tom slučaju izostala i naknada Gradu za koncesiju. Pretpostavljamo da neki "bliže vatri" već trljaju ruke za ovu novu mogućnost bogaćenja na javnom dobru. 

 
U prilog tome govori izjava dogradonačelnika Pule koji je u više navrata javno izgovorio da se radi o planu želja davanja koncesija koji se može ili ne mora realizirati, što će ovisiti o tome hoće li se javiti neki investitor s planom ulaganja u neku plažu. Tada će Grad Pula objaviti javni natječaj za dodjelu koncesije za plažu za koje je investitor pokazao zanimanje. Natječaj će tako biti namješten za tog investitora. Grad Pula je u tolikoj mjeri usvojio pogodovanje pojedincima kao način djelovanja da dogradonačelnik ne vidi u tome ništa loše i time se javno hvali. Ta pojava ima ime i zove se korupcija. Naime, natječaji bi se trebali oblikovati prema potrebama zajednice, što mi kao grad na nekoj plaži želimo ili trebamo, a ne prema potrebama pojedinih investitora. Člankom 17. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama utvrđeno je da se koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra daje na temelju javnog prikupljanja ponuda. Na zahtjev se daju isključivo koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra (npr. za gradsku odvodnju i pročišćavanje i slično).


Postoji niz alternativnih rješenja kojima bi se ostvario javni interes za uređenim gradskim plažama, npr. obnova kupališta Valkane javnim ili europskim novcem te zatim, kao i do sada, davanje koncesijskih odobrenja za sve gospodarske djelatnosti na uređenoj plaži. Prihodom od koncesijskih odobrenja mogla bi se održavati plaža. Davanje koncesija na način na koji se predlaže ovim Planom neće dovesti do uređenja niti jedne gradske plaže.

Smatramo da Grad Pula skriva podatake od javnosti kada su pitanju koncesije i koncesijska odobrenja što je očito u usporedbi s npr. Splitsko-dalmatinskom županijom, koja je na webu objavila  Registar koncesija i koncesijskih odobrenja s imenima pravnih osoba nositelja odobrenja, vrstama odobrenja i rokom trajanja koncesije ili odobrenja : https://www.pomorskodobro.dalmacija.hr/Informiraj-se
Na istim se stranicama nalazi i obrazac za prijavu nezakonitosti i devastacije pomorskog dobra.

Za razliku od toga, u Planu upravljanja pomorskim dobrom Grada Pule za 2021. ne navodi se jesu li za naveden mikrolokacije već izdana koncesijska odobrenja i kome, te kada ističu. Na taj se način skriva podatak o nositeljima odobrenja, a drugim osobama otežava natjecanje za koncesijska odobrenja. Povlaštenim informacijama pogoduje se širenju klijentelističke mreže - poznatom obliku korupcije.  Koji bi drugi razlog postojao da se sve informacije o nositeljima i trajanju koncesija i koncesijskih odobrenja ne objavljuju na webu Grada?


ZELENA ISTRA PODNIJELA JE TUŽBU VISOKOM UPRVANOM SUDU ZBOG LAŽIRANJA ISHODA SAVJETOVANJA O PLANU DAVANJA KONCESIJA GRADA PULE ZA 2020.

Zelena Istra je  Povjereniku za informiranje 7. siječnja 2020. prijavila Grad Pulu zbog falsificiranja Izvješća o provedenom savjetovanju za Plan davanja koncesija za 2020.  Gradsko vijeće Grada Pule je na sjednici 12.12.2019. usvojilo Plan davanja koncesija za 2020. na temelju falsificiranog Izvješća o provedenom savjetovanju (barem 123 primjedbe građana nisu evidentirane). Zelena Istra je Grad Pulu najprije prijavila Povjereniku za informiranje, te na temelju njegovog zaključka i preporuke uputila tužbu Visokom upravnom sudu. Stanje u hrvatskom pravosuđu ide na ruku Gradu Puli jer odgovor na tužbu nismo još primili.


Na brojne komentare građana Pule tipa “protivim se privatizaciji plaža”, Grad je često odgovorao da zakon nameće obavezu izrade Plan davanja koncesija - što nije istina. Ako se koncesije ne planiraju, kao što predlažu građani, ne treba ni Plan davanja koncesija. Grad na sve primjedbe odgovara kako će se o “svakom konkretnom prijedlogu” koncesije svi zainteresirani moći izjasniti (ponašajući se kao da ne znamo da u SVIM slučajevima javnih rasprava sve primjedbe građana odbijaju). pa ovdje ponavljami ono šro su građani Pule poručili gradskoj upravi”: “Smatram da pulske plaže trebaju ostati gradske i građanske, a ne poluprivatne i bez nadzora. Definitivno smatram da ih treba urediti novcem iz proračuna te i sav prihod vratiti u proračun. Ne dolazi u obzir nikakva koncesija. Plaže pripadaju gradu i građanima u svakom smislu. Bez ograda, zabrana prilaska i ostalih smicalica. Unapređenje ponude možete i sami smisliti, imate stručne ljude u uredu namijenjen tome. Ili nemate? Ako nemate, otpustite ih. Pozovite građane, studente arhitekture, umjetnike i sve koji žele dati prijedloge uređenja.”

Koristimo ovu priliku da još jednom ponovimo kako je neodgovorno i nerazumno donositi plan davanja koncesija bez prethodno izrađene studije opravdanosti davanja koncesija.

Studijom opravdanosti trebalo bi razmotriti društvene učinke davanja u koncesiju svih plaža koje su navedene u trogodišnjem planu davanja koncesija, koji uključuje i sve plaže na Zlatnim stijenama i sve plaže na Verudeli. U studiji opravdanosti davanja koncesije obrazlaže se javni interes, svrha i cilj koncesije, utjecaj na okoliš i zaštitu prirode, kao i financijski učinci koncesije na državni proračun Republike Hrvatske, proračun Županije i proračun Grada Pule. Gradu Puli pripala bi, planom Grada, samo trećina prihoda. Studija opravdanosti mora sadržavati i usporednu analizu predloženog i dosadašnjeg načina korištenja lokacija, kako bi se mogla procijeniti opravdanost koncesija.

Detaljne primjedbe nalaze se u prilogu.

#koncesije #javnosavjetovanje #plandavanjakoncesija

Prilozi