• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Dunja Mickov

02. 03. 2023.

Partneri projekta METAR objavili Smjernice za provođenje strukturiranog dijaloga

U sklopu projekta METAR, odnosno Mreže za pravednu i niskougljičnu tranziciju Zelena Istra sudjelovala je s partnerima u kreiranju Smjernica za provođenje strukturiranog dijaloga.

Strukturirani dijalog se najčešće određuje kao participativni proces u kojem građani ili neka specifična skupina građana (određena demografskim socijalnim ili interesnim karakteristikama) i donositelji odluka surađuju u oblikovanju javnih politika koje se odnose na tu interesnu skupinu građana.

Strukturiranim dijalogom se nastoji doprinijeti:

  •   poticanju međusektorskog dijaloga i suradnje različitih sektora (javnog, privatnog i sektora civilnog društva) s ciljem izrade kvalitetnijih javnih politika;
  •   većem utjecaju građana u procesu donošenja odluka te praćenju politika lokalnoj nacionalnoj i europskoj razini.

Smjernice za strukturirani dijalog namijenjene su građanima, građanskim inicijativama te organizacijama civilnog društva koji ih mogu koristiti kao vodič za organizaciju različitih aktivnosti kojima se želi osigurati uključenost građana u proces oblikovanja i donošenja pojedinih javnih politika koje se odnose na ciljane skupine građana.

Ove smjernice su dodatno namijenjene i tvorcima javnih politika te donositeljima odluka koji ih jednako kao i građani mogu koristiti kao vodič kako kvalitetno građane i druge ključne dionike uključiti u procese oblikovanja i donošenja pojedinih odluka od javnog interesa.

Smjernice služe za uključivanje što je moguće šireg kruga dionika u procese oblikovanja politika zasnovanih na participativnom procesu, a s ciljem utjecaja na pozitivne promjene ključne za donošenje, provedbu ili nadzor provedbe javnih politika.

SMJERNICE se nalaze u privitku ove objave, odnosno u rubrici "Publikacije". Možete ih pronaći i na webu projekta "METAR do bolje klime".


Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Društva za oblikovanje održivog razvoja, odnosno partnerske organizacije na projektu METAR Zelene istre.

Prilozi