• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Irena B.

16. 07. 2021.

Slučaj Zelenog telefona: koncesija ili uzurpacija pomorskog dobra?

Putem Zelenog telefona građani su nam prijavili još jedan slučaj uzurpiranja pomorskog dobra. Prije početka bivše vojne zone, sa strane Barbarige, koncesijsko odobrenje  je na dijelu zelene površine uz plažu dobila stancija Meneghetti te se tamo već otprilike tri-četiri godine nalazi Beach Club Meneghetti. Građani su prijavili da navedena tvrtka nelegalno zauzima dio zelene javne površine i da se građanima fizičkim barijerama onemogućava slobodan pristup pomorskom dobru te da su postavljene obavijesti u kojoj stoji da se plaža može koristiti isključivo na postavljenim stolovima, stolicama i ležaljkama te je zabranjeno unositi svoje ležaljke i konzumirati svoju hranu i pića.

Koncesionar u svom očitovanju izjavljuje da ništa od barijera spomenutih u prijavi koju smo dobili ne ometa građanima korištenje prostora koje je pod koncesijskim odobrenjem, međutim u stvarnosti se ne stječe taj dojam. Prema slikama i, posebice, prema tekstu izvješenom na plaži čiju smo fotografiju također dobili u prijavi, razvidno je da se građanima pokušava ograničiti pristup području pomorskog dobra koje je pod koncesijskim odobrenjem.

Naime, prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 38. Pravnim i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje obrta može se dati koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne isključuje niti ograničuje opću upotrebu pomorskog dobra. Isto je navedeno i u Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru u članku 2. Vijeće daje koncesijsko odobrenje (u daljnjem tekstu: Odobrenje) za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, koje ne isključuju niti ograničuju opću upotrebu pomorskog dobra. Dakle, prema važećim zakonskim aktima koncesionar kojemu je dodijeljeno koncesijsko odobrenje ima pravo obavljati djelatnost za koju je odobrenje dobio, ali ne smije ni na koji način ograničavati građanima namjensku uporabu tog prostora, u ovom slučaju javne plaže, uključujući donošenje svojih ležaljki, hrane i ostalih rekvizita za plažu. Isto tako, ne smije ograničiti pristup pomorskom dobru građanima postavljajući fizičke ili psihološke barijere, poput razbacanog krupnog kamenja, konopca ili bačvi.

Nakon naše prijave komunalno redarstvo je reagiralo te su barijere uklonjene te su kupači ponovno mogli slobodno koristiti plažu.

Iz našeg dugogodišnjeg iskustva znamo za dosta sličnih slučajeva koji su uspješno riješeni u korist građana i u skladu s postojećim zakonskim odredbama. Npr. na jednoj gradskoj plaži u Puli koncesionar je također pokušao ograničiti građanima korištenje plaže na kojoj je dobio koncesijsko odobrenje za iznajmljivanje ležaljki, ali je uz pomoć aktivnih građana i medija koji su javno iznijeli problem, koncesionar morao povući svoju zabranu.

#seas #zelenitelefon #pomorskodobro #koncesije #koncesijskoodobrenje

 

Fotografije