Održiva uporaba obnovljivih prirodnih resursa

Zelena Istra je, u partnerstvu sa Zelenom akcijom (organizacijom nositeljicom projekta) u travnju 2011. započela sa provedbom projekta Održiva uporaba obnovljivih prirodnih resursa (eng: "Sustainable Use of Renewable Natural Resources" - SURE NARE) koji je za glavni cilj imao izgraditi kapacitete hrvatskih organizacija civilnog društva u praćenju i zagovaranju javnih politika vezanih uz održivo gospodarenje prirodnim resursima posebice u kontekstu EU pridruženja.

 U ovom projektu fokus je bio na obnovljive prirodne resurse i to posebice šume, vode, tlo, zrak i biološkau raznolikost.

Glavni rezultati projekta su bili: povećani kapaciteti organizacija civilnog društva u praćenju politika koje imaju utjecaja na obnovljive prirodne resurse, ojačani Zeleni forum za zagovaračke inicijative povezane sa održivim gospodarenjem obnovljivih prirodnih resursa u kontekstu EU aproksimacije, podignuta javna svijest o potrebi za održivo gospodarenje obnovljivim prirodnim resursima te osigurana podrška organizacijama civilnog društva u korištenju procjene utjecaja na okoliš, strateške procjene utjecaja na okoliš i ostalih pravnih instrumenata za zaštitu obnovljivih prirodnih resursa.

Glavne aktivnosti u projektu su bile: seminar za udruge o policy analizi, praćenje prijedloga politika vezanih uz obnovljive prirodne resurse, nacionalne konferencije o gospodarenju obnovljivim prirodnim resursima, tematski sastanci o održivom korištenju prirodnih resursa, jačanje komunikacije Zelenog foruma, analiza politika vezanih uz pojedini obnovljiv prirodni resurs, konzultacije za EU Okolišni forum, savjetodavna pomoć EU partnera o politikama obnovljivih prirodnih resursa, medijsko praćenje i reakcije na slučajeve vezane uz obnovljive prirodne resurse, kampanja javnog zagovaranja u održivom gospodarenju obnovljivim prirodnim resursima, javne debate o konkretnim javnim politikama, brošura o održivom gospodarenju obnovljivih resursa, seminar za novinare o EU politikama u ovom području, seminar za udruge o PUO, SPUO i drugim pravnim instrumentima, publikacija smjernica za sudjelovanje u SPUO postupku, trening za udruge o pravnim instrumentima za zaštitu obnovljivih prirodnih resursa te pružanje savjetodavne podrške udrugama u PUO i SPUO postupcima koji su vezani za zaštitu obnovljivih prirodnih resursa.

Projekt Zelena akcija provodi u suradnji sa Zelenom Istrom kao glavnim hrvatskim partnerom te u suradnji sa Udruženjem za okolišno upravljanje i pravo (EMLA) te paneuropskom mrežom Pravda i okoliš (Justice and Environment) kao glavnim međunarodnim partnerima. Projekt se provodi i u suradnji sa Pravnim fakultetom u Zagrebu, Državnim zavodom za zaštitu prirode, Hrvatskim poslovnim savjetom za održivi razvoj, Zborom novinara za okoliš te Fakultetom političkih znanosti u Zagrebu.

Projekt je trajao dvije godine tj. do travnja 2013. godine. Ukupni proračun projekta iznosio je 248.575 EUR-a, a čak 94 % tog iznosa je financirano od strane Europske unije točnije iz Nacionalnog programa za Hrvatsku unutar IPA komponente za pomoć tranziciji i gradnji institucija za 2008.

Više informacija o projektu možete saznati na stranicama Zelene akcije.